Dmitry Resnyansky

Dmitry Resnyansky

PhD Student

Dmitry Resnyansky is a PhD student at the Empathic Computing Lab.